อำนาจหน้าที่

    บทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

 

       1.  ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับ

            เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและ 

            บรรลุผล

 

       2.  จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนดข้อแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และ

            แนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

       

       3.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

            ในเขตพื้นที่จังหวัด

 

       4.  เป็นศูนย์รวม  (Focal point)  สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

 

       5.  อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล

            หมู่บ้าน

 

       6.  ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง

             ปฏิบัติงานอืนที่จังหวัดมอบหมาย