ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์ (Web Site)

         ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์ (Web Site)

 

ที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น

                   1.เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ,

                   2.หน่วยงานอิสระ

                   3.หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ

                   4.ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่ประชาชนสนใจ

 

โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ

                    1.โครงสร้างองค์กร-แผนผังองค์กร

                    2.อำนาจหน้าที่

                    3.ภารกิจ-วัตถุประสงค์

                    4.รายนามผู้บริหาร

                    5.เอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ประชาชน 

                    6.ผู้ที่สนใจควรทราบข้อมูลข่าวสาร

 

สามารถเข้าได้ตามลิงค์นี้

 http://www.oic.go.th/ginfo/