โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-524658