รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560