ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด