การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2560

                          สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โดย นางสมพิศ  จันทร์เฉลิม แรงงานจังหวัดแพร่

                   จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2560

                                 วันจันทร์ ที่ 18  กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 13.30 น.
          ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์   ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 5 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวิรุฬ  พรรณเทวี เป็นประธานการประชุม