ประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน

 

                สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โดย นางสมพิศ  จันทร์เฉลิม แรงงานจังหวัดแพร่

                                 จัดประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ 

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงาน
                            วันอังคาร ที่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.

           ณ ห้องนคราพาวิเลียน  ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

                 โดยมีอาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง