ประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการที่สำคัญภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระบบถ่ายทอดสดทางไกล (VDO Conference)

 

การประชุมถ่ายทอดสดทางไกล (VDO Conference)

ประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการที่สำคัญภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน

..............................................

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

โดยนายชูเกียรติ  สารดี  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่

เข้าร่วมประชุม  ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่