แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

ท่านสามารถสืบค้นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่

ได้จากเวปไซค์นี้

www.phrae.go.th/Tourist/PvData.htm