โครงสร้างบุคลากร

 

โครสร้างบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

 

 

 

 

 

-ว่าง-

แรงงานจังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชูเกียรติ  สารดี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

 

นายวีระพงษ์  อินใจ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

 

นางสาวกัลยา  จงถาวรกุล

เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน

นายเอกชัย  บรรเลง

พนักงานธุรการ ส.3

 

นายสมนึก  นันทสุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

นายนาทดนัย  ติแก้ว

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวพิมพ์ผกา  ใจไว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น