วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 
แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
มีความมั่นคงมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี