ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ รายปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ รายปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2558
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2558
สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)
สถานการณ์แรงงานปี 2557 มกราคม - ธันวาคม
สถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2557
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)