Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางอัญชลี ปะดุกา

นางอัญชลี ปะดุกา

แรงงานจังหวัดแพร่
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565

เผยแพร่งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565

pll_number_of_visitor 19 ครั้ง pll_posted_date 4 ก.ค. 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565

pll_number_of_visitor 23 ครั้ง pll_posted_date 2 มิ.ย. 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือนเมษายน 2565

เผยแพร่งบทดลองเดือนเมษายน 2565

pll_number_of_visitor 12 ครั้ง pll_posted_date 3 พ.ค. 2565

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 พ.ค. 2564

สถิติข้อมูลประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาส 2/63

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ส.ค. 2563

สถิติข้อมูลประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาส 1/63

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ส.ค. 2563

สถิติข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.พ. 2563
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP