Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

บรรยายให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

pll_content_description

วันจันทร์ 13 มกราคม 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานตำบลสรอย ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

TOP