Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงแรมแพร่นครา ที่เข้าร่วมการประกวดผลงานชมรมฯ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงแรมแพร่นครา ซึ่งเป็นตัวแทนสถานประกอบการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP