Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำนายสมโพธิ์ นาพรม อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP