Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ ออกตรวจบูรณาการฯ ครั้งที่ 6/2564

pll_content_description

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ ออกตรวจบูรณาการฯ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ทุกหน่วยงาน บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ปกครองจังหวัดแพร่ และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่ ในพื้นที่ อ.ลอง จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 37คน
ผลการดำเนินงาน
– ไม่พบว่ามีการใช้แรงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการใช้แรงงานที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด
– พบสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 นายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดแพร่ พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป
– ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
– ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
– แนะนำชี้แจงมาตราการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
TOP