Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ออกตรวจบูรณาการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ทุกหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ปกครองจังหวัดแพร่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และปกครองอำเภอสูงเม่น ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ อ.สูงเม่น จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. นางธนภรณ์ อุปรัตน์ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น, 2. ปรีดาวรรณเฟอร์นิเจอร์ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น, 3. นายเชาว์อนุรักษ์ งามทรง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ผลการดำเนินงาน พบการจ้างแรงงานไทยจำนวน 2 คน ดำเนินการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2564 แรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพพร้อมจัดทำประวัติเบื้องต้นและออกแบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อนายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 7 วัน ถัดจากวันจัดทำประวัติ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการใช้แรงงานที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
TOP