Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดการสัมมนายกระดับอาชีพรถรับจ้าง (สามล้อถีบ เมืองแพร่) ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนายกระดับอาชีพรถรับจ้าง (สามล้อถีบ เมืองแพร่) ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมส 3-4) ณ โรงแรมอมรรัตษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดแพร่ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมการสัมมนาฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครองและพัฒนา มีโอกาสประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งครั้งนี้มีกิจกรรม ได้แก่ ขบวนสามล้อถีบ “ใส่หม้อฮ้อมแพร่ นั่งสามล้อ ผ่อเมือง” โดยเริ่มต้นขบวนที่บริเวณหน้าคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ พิธีมอบความคุ้มครอง ม. 40 กองทุนประกันสังคมให้กับแรงงานอิสระ การอภิปราย หัวข้อ “อนาคตสามล้อถีบเมืองแพร่ที่เราอยากเห็น” และการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”
TOP