Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กล่าวปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร แปรรูปสมุนไพร (น้ำสมุนไพร) ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายไพรวัน งาเวียง ผู้ใหญ่บ้านมหาโพธิ์ ร่วมเป็นเกียรติ
TOP