Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสถานประกอบการ และนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงานการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ครั้งที่ 8

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายณัฐปคัลป์ ทองสุขแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ และนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 8 พร้อมกับคณะทำงานการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอลอง จำนวน 6 แห่ง ตรวจพบการจ้างแรงงานต่างด้าวกลุ้มเป้าหมาย 3 คน ได้แก่ 1. นายจ้างรายนางชลิตา แซ่เวียน 2. บริษัท แพร่ คัลเล็ต จำกัด 3. นายจ้างรายนายศรัณยู น้อยปวง เลขที่ 4. นายจ้างรายนายกำธร แสนหลวงอินทร์ 5. นายจ้างรายนางรำพรรณ สีสา 6. นายจ้างรายนายมนัสกร ยะฟู่ ทั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานภายในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว
TOP