Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจสถานประกอบการ และนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ร่วมกับคณะทำงานการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ครั้งที่ 9

pll_content_description

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ และนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 9 พร้อมกับคณะทำงานการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงานไทย จำนวน 82 คน พบการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย จำนวน 211 คน แรงงานต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย 75 คน ได้แก่ 1. บริษัท ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์, 2. ดี.ดี.ดี. ออมทรัพย์ ทั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานภายในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว
TOP