Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP