Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พิมพ์อาจเอี่ยม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
TOP