Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน

pll_content_description

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปาลินี สมปุก นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเปิดงาน “บทบาทผู้นำประเทศ” ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
TOP