Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP