Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสิริมนต์ จำปาหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ปปท.เขต5) ได้คัดเลือกจังหวัดส่งเสริมธรรมาภิบาลจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดนำร่องและเป็นจังหวัดต้นแบบ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP