Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ และสมาชิกชมรมโรงแรมแพร่นครา TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการอบรมวิทยากรขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการอบรมวิทยากรขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และสมาชิกชมรมโรงแรมแพร่นครา TO BE NUMBER ONE รับชมผ่านทาง FACEBOOK LIVE ด้วย
TOP