Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ผ่านมาตรฐาน GECC ปี 2565

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP