Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ จัดการประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับมูลนิธิความเข้าใจเด็ก (FOCUS) เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือด้านการข่าว สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง มาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องประชุมบ้านวงค์บุรี ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
TOP