Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด การบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP