Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมการให้บริการ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมการทำงานและการให้บริการกับประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
TOP