Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ประชุมผ่านทางระบบ zoom meeting ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านทางระบบ zoom meeting ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคเหนือ สำหรับใช้เป็นกลไกใน การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมท็อปแลนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ
TOP