Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ VDO Conference

pll_content_description

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมสำนักปลัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP