Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการวางแผน จัดทำแผนร่วมกันแบบบูรณาการ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีและกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

 

TOP