Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
TOP