Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ ที่ดิน หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้ลูกจ้างนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชสวนครัว ทำการเกษตร ผลิตผลที่ได้สามารถนำไปบริโภค และจำหน่ายเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ณ บริษัทไนน์ตี้ไนน์ นูดเดิ้ล จำกัด ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
TOP