Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวความมั่นคงและยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อประสานการปฏิบัติรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP