Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การป้องกัน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 3 จำนวน 220 คน ณ หอประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
TOP