Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

บทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

       1.  ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับ

            เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบรรลุผล

       2.  จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนดข้อแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

       3.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่จังหวัด

       4.  เป็นศูนย์รวม  (Focal point)  สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

       5.  อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

       6.  ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานอืนที่จังหวัดมอบหมาย

 

 

 

TOP