Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 2 ปี 2566 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และรายปี 2564 ...

สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน จังหวัดแพร่ ไตรมาส 3 ปี 2564 ...

TOP