Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และรายปี 2564 ...

สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน จังหวัดแพร่ ไตรมาส 3 ปี 2564 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และรายปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 4 ปี2562 (ตุลาคม – ธันวาคม ...

TOP