Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2557 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม – ...

ไตรมาส 2 ปี 2557 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 2 ปี 2557 เมษายน ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม – มีนาคม ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2556 ตุลาคม – ธันวาคม ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี 2556 (มกราคม -ธันวาคม 2556) ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส ที่ 3 ปี 2556 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาสที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2556 ...

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ...

TOP