Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (เมษายน – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ รายปี 2558 (มกราคม – ธันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) 2558 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม – มีนาคม) ...

สถานการณ์แรงงานปี 2557 มกราคม – ธันวาคม ...

TOP