Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางอัญชลี ปะดุกา

  นางอัญชลี ปะดุกา

  แรงงานจังหวัดแพร่
  • นายวีระพงษ์ อินใจ

   นายวีระพงษ์ อินใจ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • น.ส.นัทธมน กาทองทุ่ง

    น.ส.นัทธมน กาทองทุ่ง

    นักวิชาการแรงงาน
   • น.ส.จันทร์จิรา วิริยา

    น.ส.จันทร์จิรา วิริยา

    นักวิชาการแรงงาน
   • น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ พิมพ์อาจเอี่ยม

    น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ พิมพ์อาจเอี่ยม

    นักวิชาการแรงงาน
   • น.ส.อรัชพร แก้วมาลัยทิพย์

    น.ส.อรัชพร แก้วมาลัยทิพย์

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายณัฐปคัลป์ ทองสุขแก้ว

    นายณัฐปคัลป์ ทองสุขแก้ว

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาวสุกัญญา วันสืบ

   นางสาวสุกัญญา วันสืบ

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นางภรภัทร แสนสุวรรณศรี

    นางภรภัทร แสนสุวรรณศรี

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นายสมนึก นันทสุวรรณ

    นายสมนึก นันทสุวรรณ

    พนักงานขับรถยนต์ ส2
    • นายชนธีร์ ประทุมนันท์

     นายชนธีร์ ประทุมนันท์

     พนักงานขับรถยนต์
   • นายกฤษฎา เมฆอากาศ

    นายกฤษฎา เมฆอากาศ

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    • น.ส.เกษรา ฉลอม

     น.ส.เกษรา ฉลอม

     เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
   • นายณัฐพงค์ ใจคำ

    นายณัฐพงค์ ใจคำ

    เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่
   • น.ส.ปาลินี สมปุก

    น.ส.ปาลินี สมปุก

    นักวิชาการแรงงาน
TOP