Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางอัญชลี ปะดุกา

  นางอัญชลี ปะดุกา

  แรงงานจังหวัดแพร่
  • นายวีระพงษ์ อินใจ

   นายวีระพงษ์ อินใจ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวสุกัญญา วันสืบ

    นางสาวสุกัญญา วันสืบ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายเอกชัย บรรเลง

     นายเอกชัย บรรเลง

     พนักงานธุรการ ส.4
     • นายกฤษฎา เมฆอากาศ

      นายกฤษฎา เมฆอากาศ

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
      • นางหฤไท ใจวงค์

       นางหฤไท ใจวงค์

       พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวภรภัทร อุปถัมภ์

    นางสาวภรภัทร อุปถัมภ์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นายสมนึก นันทสุวรรณ

     นายสมนึก นันทสุวรรณ

     พนักงานขับรถยนต์ ส.2
     • นายนิธิศ ติแก้ว

      นายนิธิศ ติแก้ว

      เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
      • นายณัฐปคัลป์ ทองสุขแก้ว

       นายณัฐปคัลป์ ทองสุขแก้ว

       พนักงานขับรถยนต์
TOP