Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

รายงานสถานการณ์แรงงานและตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)

TOP