Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

รายงานสถานการณ์แรงงานและตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม) และรายปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)

TOP