Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ลงพื้นที่ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อจัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

วันจันทร์ 13 มกราคม 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อจัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

TOP