Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการประกอบอาชีพแรงงานผู้พิการ พื้นที่ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแรงงานผู้พิการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวสุนิสา สุนทราพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย ร่วมกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนการฝึกอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
TOP