Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น และนักเรียนจากโรงเรียนถิ่นโอภาส จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ การทำบุญถวายสังฆทานและการปลูกต้นไม้และพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนภัสกร อภัยกาวี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
TOP