Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กล่าวปิดโครงการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวแต๋น) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมเป็นเกียรติ
TOP